संपर्क

समीर फाटक
श्रीप्रीतिवर्धन मंगल कार्यालय
जालगांव, ता. दापोली,
जिल्हा रत्नागिरी - ४१५७१२
दापोली दाभोळ रस्त्यावर दापोलीपासून १ कि.मी. अंतरावर

दूरध्वनी — ०२३५८ २८२५४१
मोबाईल — ९४२००४१०३८ / ९४२२३९१५९१